Zorlu Faktoring ... 22 Mayıs 2024 Çarşamba
Ana Sayfa Site Haritası Bize Ulaşın
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatı ile Zorlu Faktoring A.Ş. (“Şirket”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ilişkin detayları ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, Zorlu Faktoring Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (Politika) ulaşabilirsiniz.1. İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlara uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:


Kişisel Veriler Amaç Hukuki Sebep
• Kimlik Bilgileri • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• İletişim Bilgileri • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Hukuki İşlem Bilgileri • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İşlem Güvenliği Bilgileri • İletişim Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkilerinin Yürütülmesi2. Toplama Yöntemi


Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere internet sitesi, e-posta aracılığıyla elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yollarla sizlerden toplanmaktadır.


3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi


Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.


4. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amacı


Kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin birinci maddesinde yer alan amaçlar dâhilinde Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca hukuki uyuşmazlık olması halinde yetkili kurum ve kuruluşlara, hissedarlara ve tedarikçilere aktarılabilecektir.


5. Kanun Kapsamındaki Haklarınız


Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınız uyarınca, veri sahipleri olarak; taleplerinizi, yazılı bir şekilde Şirketimizin Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak, zorlufaktoring@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirket’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvk@zorlufaktoring.com adresine iletebilirsiniz.Son Güncelleme Tarihi: 27.11.2021KVK BAŞVURU FORMU

Zorlu Holding Web Sayfası